Algemeen

KinderCoachPraktijk Openhartig is opgericht door M.C. Ruijgvoorn, gevestigd te Santpoort en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  64706109. KinderCoachPraktijk Openhartig richt zich op het coachen van kinderen tussen 5 en 20 jaar.

 

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met KinderCoachPraktijk Openhartig en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

 

Vertrouwelijkheid

KinderCoachPraktijk Openhartig is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies. Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger.

KinderCoachPraktijk Openhartig streeft er naar betreffende informatie zo veel mogelijk samen met (een van) de ouders over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal KinderCoachPraktijk Openhartig dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

Coaching / begeleiding van kinderen tot en met 21 jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.

De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel ander gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt.  KinderCoachPraktijk Openhartig kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

Aansprakelijkheid

Het advies en begeleiding van KinderCoachPraktijk Openhartig is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen. KinderCoachPraktijk Openhartig is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband, met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van KinderCoachPraktijk Openhartig.

Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt KinderCoachPraktijk Openhartig aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

 

Regels rond een afspraak voor kinderen

De ouder dient tijdens de coachingsessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na de coachingsessie is er eventueel kort de gelegenheid om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

 

Observatie en verslag

In overleg met, of op verzoek van de ouders van het kind, bezoekt de coach de school of andere instellingen voor bespreking, observatie en/of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De coach zal de hieraan bestede uren conform de vastgelegde tarieven in rekening brengen.

 

Tarieven

De tarieven staan op de website. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is ( > dan een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.

De facturatie geschied altijd de eerste dag van de nieuwe maand.

 

Betalingsvoorwaarden

De ouder/verzorger verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van KinderCoachPraktijk Openhartig.

Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal KinderCoachPraktijk Openhartig een betalingsherinnering sturen.  Indien er niet binnen 7 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, is KinderCoachPraktijk Openhartig gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten á € 5,- in rekening te brengen.

Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is KinderCoachPraktijk Openhartig  genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is KinderCoachPraktijk Openhartig gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

 

Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of via de email.

Bij overmacht, zoals ziekte van de cliënt is overleg mogelijk. Dit kan echter alleen telefonisch in goed onderling overleg met de coach.

Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.